بتاسهم
1401/02/26
14:55
#حفاری عبارت است از انجام خدمات سیمانکاری هشت حلقه چاه حفاری در چاههای اکتشافی مدیریت اکتشاف مربوط به دو دستگاه دکل حفاری به همراه تجهیزات ، لوازم ...

#حفاری عبارت است از انجام خدمات سیمانکاری هشت حلقه چاه حفاری در چاههای اکتشافی مدیریت اکتشاف مربوط به دو دستگاه دکل حفاری به همراه تجهیزات ، لوازم ،ماشین آلات و نیروی انسانی موردنیاز و به صورتcall out services می باشد


با توجه به نرخهای مندرج در قرارداد صورت وضعیتهای مربوطه میبایستی به تفکیک شرح کار بصورت یورویی و ریالی صادر و تسلیم کارفرما گرددکه نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما بصورت معادل ریالی در روز پرداخت محاسبه خواهد شد.


با توجه به مذاکرات و توافقات صورت گرفته قرارداد فی مابین عبارت است از انجام خدمات سیمانکاری ۸ حلقه چاه حفاری در چاههای اکتشافی مدیریت اکتشاف مربوط به دو دستگاه دکل حفاری به همراه تجهیزات لوازم ،ماشین آلات و نیروی انسانی موردنیاز و به صورتcall out services می باشد. مدت قرارداد از تاریخ شروع بکار به مدت ۳۶ ماه کامل شمسی تعیین می گردد.حوزه فعالیت این شرکت در این قرارداد در محدوده عملیات دستگاههای حفاری کارفرما در چاههای اکتشافی مدیریت اکتشاف در تمامی مناطق خشکی ایران خواهد بود که محل چاه از سوی کارفرما به پیمانکار اعلام می گردد.انتهای خبر

0
0