بتاسهم
1401/03/07
14:27
#ارفع در فروردین 5514 میلیارد ریال فروش زد و نرخ فروش داخلی ۱۴۸,۱۷۷,۹۸۰ ریال بود در اردیبهشت به عدد 10231 میلیارد ریالی رسید و 2ماهه 15746 میلی...

#ارفع در فروردین ۵۵۱۴ میلیارد ریال فروش زد و نرخ فروش داخلی ۱۴۸,۱۷۷,۹۸۰ ریال بود در اردیبهشت به عدد ۱۰۲۳۱ میلیارد ریالی رسید و ۲ماهه ۱۵۷۴۶ میلیارد ریال فروش داشت


مدت مشابه سال قبل ۸۹۵۶ میلیارد ریال فروش داشتانتهای خبر

0
0