مهندسی مالی
1400/08/01
23:39
با نرخ تنزیل ۱۰ درصد کدام گزینه بهتر است؟ توضیحات اضافه نرخ تنزیل=بازده بدون ریسک+نرخ تورم+صرفه ریسک صرفه ریسک=بازده انتظاری بیش از بازده بدون ریسک

با نرخ تنزیل ۱۰ درصد کدام گزینه بهتر است؟توضیحات اضافه


نرخ تنزیل=بازده بدون ریسک+نرخ تورم+صرفه ریسکصرفه ریسک=بازده انتظاری بیش از بازده بدون ریسکانتهای خبر

0
0