پارسیس تحلیل
1401/01/04
19:03
#تاصیکو بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ 28 اسفند 1400 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 4...

#تاصیکوبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۴۸۱۶۷ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۴۳۲۰۹ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملی صنایع مس ایران - فولاد مبارکه اصفهان - هلدینگ توسعه معادن و فلزات و مس شهید باهنر.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۶۶۱۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۶۴۴۴ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #تاصیکو ۱۷۶۶۳ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۴۷ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0