مهندسی مالی
1400/08/10
10:06
عشقی : رشد و نزول شدید برای بازارها سم است . نباید رشد و ریزش شارپی داشته باشیم . کسری بودجه و انتشار اوراق یکی از بحث ها بود . ما کشش بازار را د...

عشقی : رشد و نزول شدید برای بازارها سم است . نباید رشد و ریزش شارپی داشته باشیم . کسری بودجه و انتشار اوراق یکی از بحث ها بود . ما کشش بازار را در نظر میگیریم در فروش اوراق . میگویند دولت اوراق فروخته این طور نیست دولت اوراق نفروخته است . در ۴۰ روز گذشته دولت دربازار اوراق نفروخته استپ ن: متوجه بودین یا متوجه شدین

انتهای خبر

0
0