مهندسی مالی
1400/07/08
15:24
موسسه مالی نیویورک ۲۰۰ دلار برای ۶ هفته آموزش price chart patterns and other theories to predict the direction of prices الگوهای نموداری و نظریه...

موسسه مالی نیویورک ۲۰۰ دلار برای ۶ هفته آموزشprice chart patterns and other theories to predict the direction of prices
الگوهای نموداری و نظریه ها جهت پیش بینی قیمتانتهای خبر

0
0