کارگزاری سهام بارز
1399/08/25
09:53
در این لحظه از بازار 13.6 درصد از نمادها به ارزش 1378 میلیارد تومان صف خرید 27.59 درصد از نمادها به ارزش 3375 میلیارد تومان صف فروش دارند

در این لحظه از بازار


۱۳.۶ درصد از نمادها به ارزش ۱۳۷۸ میلیارد تومان صف خرید


۲۷.۵۹ درصد از نمادها به ارزش ۳۳۷۵ میلیارد تومان صف فروش دارندانتهای خبر

0
0