محسن حسنلو
1399/08/25
08:40
#وغدیر 💢 سرمایه گذاری هلدینگ غدیر 💢 سهم آلارم برگشت برای خود درست کرده است و در مکدی کف دوقلو ساخته است. @HasanluMohsen

#وغدیر💢 سرمایه گذاری هلدینگ غدیر 💢سهم آلارم برگشت برای خود درست کرده است و در مکدی کف دوقلو ساخته است.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0