بانی فام
1400/03/04
09:43
منتظر گزارش این سهم باید موند. به نظر من فنر این سهم خیلی زود میخوره و چشم فروشنده هاش. من هیچ توصیه ای به خرید و فروش ندارم و مسئولیت اون صرفا به...

منتظر گزارش این سهم باید موند.


به نظر من فنر این سهم خیلی زود میخوره و چشم فروشنده هاش.من هیچ توصیه ای به خرید و فروش ندارم و مسئولیت اون صرفا به عهده خود شما هست.@signalplsانتهای خبر

0
0