کدال۳۶۰
1402/08/22
08:44
#زکوثر معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر - نماد: ز...

#زکوثر


معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عاملمعرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر - نماد: زکوثر(وکوثر)۱۴۰۲-۰۸-۲۲ ۰۵:۱۴:۵۰ (۱۰۹۹۲۱۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0