بتاسهم
1400/03/04
11:11
#فروس در فروردین این عدد 643 میلیارد ریال بود . نرخ نیز ۳۲۶,۱۹۸,۶۵۵ ریال بود . در اردیبهشت این عدد 662 میلیارد ریال بود و نرخ ۳۱۸,۶۷۶,۱۹۷ ریال ...

#فروس در فروردین این عدد ۶۴۳ میلیارد ریال بود . نرخ نیز ۳۲۶,۱۹۸,۶۵۵ ریال بود . در اردیبهشت این عدد ۶۶۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۱۸,۶۷۶,۱۹۷ ریال


۲ ماهه ۱۳۰۶ میلیارد ریال فروش داشت .مشابهسال قبل ۴۴۸ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0