تحلیل برای سود
1400/10/29
12:36
سرمايه گذاري اعتضاد غدير از زیر مجموعه های #وغدیر در 3 ماهه 1684 میلیارد ریال سود خالص داشته است

سرمایه گذاری اعتضاد غدیر از زیر مجموعه های #وغدیر در ۳ ماهه ۱۶۸۴ میلیارد ریال سود خالص داشته است


انتهای خبر

0
0