بورس۲۴
1401/03/09
10:42
تغییر گروه اطلاعیه در «گنگین»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان اعلام نمود با توجه به مفاد قرارداد منعقده با بانک که اصولا از قوانین بازار پول تبعیت می کند و اجرای توافق را به طی نمودن کامل فرایند انتقال دین منوط می نماید و اصولا این فرایند مستلزم صرف زمان ( حداکثر ۱۰ روز دیگر) می باشد ضمن اعلام نهایی بودن توافق از نگاه شرکت، در این مرحله افشای اطلاعات از نوع الف به ب تغییر می یابد.

تغییر گروه اطلاعیه در «گنگین»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان اعلام نمود با توجه به مفاد قرارداد منعقده با بانک که اصولا از قوانین بازار پول تبعیت می کند و اجرای توافق را به طی نمودن کامل فرایند انتقال دین منوط می نماید و اصولا این فرایند مستلزم صرف زمان ( حداکثر ۱۰ روز دیگر) می باشد ضمن اعلام نهایی بودن توافق از نگاه شرکت، در این مرحله افشای اطلاعات از نوع الف به ب تغییر می یابد.

گنگین
انتهای خبر

0
0