بتاسهم
1400/03/03
08:07
#فجر کاشان فروردین را با فروش 2503 میلیارد ریالی اغاز کرده است اردیبهشت این عدد 4194 میلیارد ریال بود و 2 ماهه 6698 میلیارد ریال شده است مدت ...

#فجر کاشان فروردین را با فروش ۲۵۰۳ میلیارد ریالی اغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۴۱۹۴ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه ۶۶۹۸ میلیارد ریال شده است


مدت مشابه سال قبلش ۱۹۷۷ میلیارد ریال بود


نرخ فروش فروردین ۲۳۸,۴۱۵,۸۹۱ ریال و اردیبهشت ۲۵۹,۹۶۳,۷۱۲ ریال بودهانتهای خبر

0
0