چارتیست بورس
1399/08/25
11:09
شنیده می‌شود امروز یکی از صندوق های بازنشستگی و یک بانک خصوصی نقش پررنگی در سمت عرضه دارند! کپی شده ✅

شنیده می‌شود امروز یکی از صندوق های بازنشستگی و یک بانک خصوصی نقش پررنگی در سمت عرضه دارند!کپی شده ✅

انتهای خبر

0
0