مهندسی مالی
1400/06/04
22:43
بازدهی سهم تسلای جناب ایلان مایک از سال ۲۰۱۰ تا کنون از سال ۲۰۱۰ تا کنون میانگین ۱۰۰ درصد در سال سود داشته سال ۲۰۲۰ سال خوبی بوده. نرخ تورم ...

بازدهی سهم تسلای جناب ایلان مایک از سال ۲۰۱۰ تا کنوناز سال ۲۰۱۰ تا کنون میانگین ۱۰۰ درصد در سال سود داشته سال ۲۰۲۰ سال خوبی بوده.نرخ تورم زیر ۳ درصد


نرخ بهره بدون ریسک زیر ۳ درصدانتهای خبر

0
0