نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/28
10:19
ارزش صفوف خرید4590 میلیارد تومان ارزش صفوف فروش 2456 میلیارد تومان

ارزش صفوف خرید۴۵۹۰ میلیارد تومان


ارزش صفوف فروش ۲۴۵۶ میلیارد تومانانتهای خبر

0
0