آواتحلیل
1399/08/25
11:19
#فایرا #بورس_کالا 2000 تن شمش 1000P-99.8 با قیمت 53202 تومان عرضه و 40 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فایرا


#بورس_کالا


۲۰۰۰ تن شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۸ با قیمت ۵۳۲۰۲ تومان عرضه و ۴۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0