مهندسی مالی
1400/07/12
18:47
اویل کتاب مطالعه بفرمائید کاملا مشابه شرایط فعلی اقتصاد هست که در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ هم گرجستان درگیر مشکلات مشابه ما داشت

اویل کتاب مطالعه بفرمائید کاملا مشابه شرایط فعلی اقتصاد هستکه در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ هم گرجستان درگیر مشکلات مشابه ما داشت

انتهای خبر

0
0