محسن حسنلو
1401/02/25
10:45
#اخابر سود و زیان فصلی شرکت این فصل هم ۱۶۱ ریال زیان برای هر سهم ایجاد کرد😏 @HasanluMohsen

#اخابرسود و زیان فصلی شرکت این فصل هم ۱۶۱ ریال زیان برای هر سهم ایجاد کرد😏@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0