احسان زمانی (سهام و فارکس)
1399/08/07
12:11
در صورت تحقق این سناریو برای ادامه ی مسیر حرکات احتمالی شاخص کل در قالب دو سناریو ارائه خواهد شد

در صورت تحقق این سناریو برای ادامه ی مسیر حرکات احتمالی شاخص کل در قالب دو سناریو ارایه خواهد شد


انتهای خبر

0
0