نوآوران امین
1399/08/25
14:02
چرخشگر(#خچرخش) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 162 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 م...

چرخشگر(#خچرخش)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۶۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۵۹,۱۶۷ میلیون ریال به مبلغ ۱,۲۰۳,۸۶۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۲۱ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0