کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/26
14:45
#خروج_حقیقی تردید سرمایه گذاران برای ورود و یا خروج امروز شاهد خروج 53 میلیارد تومان پول حقیقی (یا ورود حقوقی) از (به) بازار بودیم. این تغییر ما...

#خروج_حقیقیتردید سرمایه گذاران برای ورود و یا خروج
امروز شاهد خروج ۵۳ میلیارد تومان پول حقیقی (یا ورود حقوقی) از (به) بازار بودیم. این تغییر مالیکیت عمدتا در اواخر بازار و با افزایش عرضه ها صورت گرفته است..
لازم به توضیح است که امروز در بخش خرید، ۸۷ درصد خرید ها توسط حقیقی ها و ۱۳ درصد توسط حقوقی ها انجام شد.
در بخش فروش، ۸۸ درصد فروش ها توسط حقیقی ها و ۱۲ درصد توسط حقوقی ها انجام شد.
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0