مهندسی مالی
1400/07/06
15:38
اطلاعات عمومی افشای اطلاعات گروه الف شامل چه فعالیت هایی است؟(در قانون بازار سرمایه) ۱)تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت شرکت ۲)شروع دوباره فعالیت مت...

اطلاعات عمومیافشای اطلاعات گروه الف شامل چه فعالیت هایی است؟(در قانون بازار سرمایه)۱)تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت شرکت


۲)شروع دوباره فعالیت متوقف یا تعلیق شده شرکت


۳)افتتاح پروژه های جدید


۴)اعلام ورشکستگی شرکت


۵)نتیجه برگزاری مناقصه یا مزایده


۶)تغییرات اساسی در قراردادهای مهم شرکت


۷ )کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه


هر نوع ادغام نقل و انتقال دارایی‌شرکت

انتهای خبر

0
0