بورس۳۶۵
1400/03/02
22:16
ببینید بازار دست چه کسانی است.. وضعیت نمادهایی که در جریان معاملات امروز بازگشایی کنند‌... این بود وظیفه ای که می گفتید حفظ و صیانت از دارایی های...

ببینید بازار دست چه کسانی است..وضعیت نمادهایی که در جریان معاملات امروز بازگشایی کنند...این بود وظیفه ای که می گفتید حفظ و صیانت از دارایی های مردمانتهای خبر

0
0