مهندسی مالی
1400/06/30
15:53
دلار ۲۷۴۰۰ سکه ۱۱۶۰۰ شاخص بورس ۱۳۹۱ کمترین اصلاح در ۱۰ روز گذشته مربوط به سکه میباشد.

دلار ۲۷۴۰۰سکه ۱۱۶۰۰شاخص بورس ۱۳۹۱کمترین اصلاح در ۱۰ روز گذشته مربوط به سکه میباشد.

انتهای خبر

0
0