بورس۲۴
1400/12/28
12:16
«تاصیکو» از علت تغییرات سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در خصوص علت کاهش سود شفاف سازی نمود.

«تاصیکو» از علت تغییرات سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در خصوص علت کاهش سود شفاف سازی نمود. تاصیکو بیان داشت علت عمده این امر کاهش سود فروش سرمایه گذاری ها بوده است.


تا
انتهای خبر

0
0