کانال افزایش سرمایه
1400/03/03
16:35
یک مثال میزنم شما پولدار اگر کسی بفهمه که شما پولدارید همیشه برای قرض گرفتن به شما مراجعه خواهد کرد واگر شما گریه و زاري کنید هیچ وقت سراغ شما نخو...

یک مثال میزنم شما پولدار اگر کسی بفهمه که شما پولدارید همیشه برای قرض گرفتن به شما مراجعه خواهد کرد


واگر شما گریه و زاری کنید هیچ وقت سراغ شما نخواهد آمدانتهای خبر

0
0