بتاسهم
1401/03/26
18:46
#حریل در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی نشده به سود ۲۴۹ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد۱۹۵ ریال است

#حریل در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی نشده به سود ۲۴۹ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد۱۹۵ ریال است


انتهای خبر

0
0