بورس۲۴
1401/03/24
15:45
شفاف سازی «اروند» در خصوص افزایش نرخ مواد اولیه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پتروشیمی اروند اعلام نمود نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین صورتجلسه شورای عالی رقابت در خصوص افزایش نرخ سرویسهای جانبی منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ به میزان ۴۷۲درصد ارائه شده است.

شفاف سازی «اروند» در خصوص افزایش نرخ مواد اولیه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی اروند اعلام نمود نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین صورتجلسه شورای عالی رقابت در خصوص افزایش نرخ سرویسهای جانبی منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ به میزان ۴۷۲درصد ارائه شده است.

اروند
انتهای خبر

0
0