وفابورس
1399/08/27
13:10
خروجی #فیلتر که نیاز به برسی تکنیکالی داره امکان داره تغییر فاز قیمتی رو سقف باشه و خالی کرده باشن

خروجی #فیلتر که نیاز به برسی تکنیکالی داره امکان داره تغییر فاز قیمتی رو سقف باشه و خالی کرده باشنانتهای خبر

0
0