آواتحلیل
1400/03/03
13:13
#بررسی_گزارش_کدال #کهمدا ✅ شیشه همدان سال مالی منتهی به 31 خرداد دارد. این شرکت در اردیبهشت با 100% افزایش نسبت به فروردین و همچنین اردیبهشت سال گ...

#بررسی_گزارش_کدال #کهمدا✅ شیشه همدان سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد دارد. این شرکت در اردیبهشت با ۱۰۰٪ افزایش نسبت به فروردین و همچنین اردیبهشت سال گذشته، بیش از ۵۷ میلیارد تومان درآمد فروش ثبت کرد. مبلغ فروش شرکت نسبت به میانگین ۱۰ ماهه ابتدایی دوره مالی جاری ۷۵٪ افزایش نشان می دهد. کل مبلغ فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت نیز به ۳۸۴ میلیارد تومان رسید.✅ مقدار فروش شرکت در اردیبهشت نسبت به فروردین با ۵۵٪ و نسبت به میانگین ده ماهه با ۱۱٪ رشد همراه شد و به حدود ۶۹۰۰ تن رسید.✅ نرخ فروش اردیبهشت با افزایش قابل توجه ۳۰ درصدی نسبت به فروردین به بیش از ۸ میلیون تومان به ازای هر تن رسید.📉 آخرین قیمت سهم ۹۴۴ تومان می باشد و بازدهی یک ماه اخیر آن -۴٪ می باشد.انتهای خبر

0
0