کارگزاری آبان
1401/02/26
14:58
📊#حفاری اطلاعیه 1401/02/26 *حفاری شمال* افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ موضو...

📊#حفاری


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶


*حفاری شمال*


افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


موضوع قرارداد: عبارت است از انجام خدمات سیمانکاری هشت حلقه چاه حفاری در چاههای اکتشافی مدیریت اکتشاف مربوط به دو دستگاه دکل حفاری به همراه تجهیزات ، لوازم ،ماشین آلات و نیروی انسانی موردنیاز و به صورتcall out services می باشد


طرف قرارداد:شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس


مبلغ قرارداد:۱۸۶,۳۷۷ میلیون ریال


نحوه تسویه:با توجه به نرخهای مندرج در قرارداد صورت وضعیتهای مربوطه میبایستی به تفکیک شرح کار بصورت یورویی و ریالی صادر و تسلیم کارفرما گرددکه نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما بصورت معادل ریالی در روز پرداخت محاسبه خواهد شد.


شرح جزئیات قرارداد:با توجه به مذاکرات و توافقات صورت گرفته قرارداد فی مابین عبارت است از انجام خدمات سیمانکاری ۸ حلقه چاه حفاری در چاههای اکتشافی مدیریت اکتشاف مربوط به دو دستگاه دکل حفاری به همراه تجهیزات لوازم ،ماشین آلات و نیروی انسانی موردنیاز و به صورتcall out services می باشد. مدت قرارداد از تاریخ شروع بکار به مدت ۳۶ ماه کامل شمسی تعیین می گردد.حوزه فعالیت این شرکت در این قرارداد در محدوده عملیات دستگاههای حفاری کارفرما در چاههای اکتشافی مدیریت اکتشاف در تمامی مناطق خشکی ایران خواهد بود که محل چاه از سوی کارفرما به پیمانکار اعلام می گردد.
انتهای خبر

0
0