نبسا
1400/03/02
11:39
#شتوکا تایید بازگشایی نصف قیمت تابلو! ملت به چه روزی افتادن سهمی رو که ۴۰ درصد از سقف افت داشته مجدد ۵۰ درصد پایینتر می فروشند! حقوقی که یک میلیون ...

#شتوکا


تایید بازگشایی نصف قیمت تابلو!


ملت به چه روزی افتادن سهمی رو که ۴۰ درصد از سقف افت داشته مجدد ۵۰ درصد پایینتر می فروشند!


حقوقی که یک میلیون بز خری کردی نمی تونستی بالاتر بخری از این بندگان خدا؟؟؟؟


شرکتی که کل سهامش ۱۵۰ میلیون عدد است!گیرم که در شرایط فعلی جیب یک عده سهام دار درمانده را با کمک کسانی که چنین بازگشایی ها را تایید می کنند زدی در نهایت جواب اصل کاری رو چطوری می دی؟؟انتهای خبر

0
0