مهندسی مالی
1400/06/15
11:14
سوال چرا وقتی شرکتی اطلاعات با اهمیت(افزایش نرخ،تعدیل سود،افزایش سرمایه،قراردادهای مهم و....) روی کدال منتشر میکند قیمت در تابلو سهم تغییر محسوس ...

سوالچرا وقتی شرکتی اطلاعات با اهمیت(افزایش نرخ،تعدیل سود،افزایش سرمایه،قراردادهای مهم و....) روی کدال منتشر میکند قیمت در تابلو سهم تغییر محسوس ندارد؟

انتهای خبر

0
0