پایگاه خبری انتخاب
1400/03/02
15:56
♦️روایت خانواده داماد خرمدین ها از ماجرای فرامرز و آرزو خواهر فرامرز، داماد خانواده خرمدین: 🔹 اکبر خرمدین سرطان پیشرفته دارد و امیدی به زنده مان...

♦️روایت خانواده داماد خرمدین ها از ماجرای فرامرز و آرزو
خواهر فرامرز، داماد خانواده خرمدین:


🔹 اکبر خرمدین سرطان پیشرفته دارد و امیدی به زنده ماندن ندارد🔹 او هیچ باور و علقه مذهبی نداشت🔹 تصمیم ما قصاص قاتلان استجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲b۷q


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0