بولتن اقتصادی
1400/03/02
20:34
بلینکن: 🔹 فشار حداکثری نتیجه‌ای که به دنبالش بودیم را به ارمغان نیاورد 🔹 مذاکرات وین مشخص کرده‌ هر طرف برای بازگشت به برجام چه کارهایی انجام دهد؛...

بلینکن:


🔹 فشار حداکثری نتیجه‌ای که به دنبالش بودیم را به ارمغان نیاورد🔹 مذاکرات وین مشخص کرده هر طرف برای بازگشت به برجام چه کارهایی انجام دهد؛ ما می‌دانیم که چه تحریم‌هایی باید برداشته شوندانتهای خبر

0
0