بتاسهم
1400/03/02
20:18
#لبوتان شرکت گروه صنعتی بوتان در فروردین ماه به فروش 2047 میلیارد ریالی رسید. اردیبهشت 2963 میلیارد ریال بود و 5011 میلیارد ریال 2 ماهه فروش داشت...

#لبوتان شرکت گروه صنعتی بوتان در فروردین ماه به فروش ۲۰۴۷ میلیارد ریالی رسید. اردیبهشت ۲۹۶۳ میلیارد ریال بود و ۵۰۱۱ میلیارد ریال ۲ ماهه فروش داشته است


کل سال قبل ۲۰۶۲ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0