وفابورس
1400/03/03
12:01
خدا خودش رحم کنه بازم رئیس جمهور یه حرفی زده که هر لحظه امکان داره برعکس گفتشو انجام بده

خدا خودش رحم کنه بازم رئیس جمهور یه حرفی زده که هر لحظه امکان داره برعکس گفتشو انجام بدهانتهای خبر

0
0