حسین زمانی
1399/08/26
23:47
📘#حکایت_ملانصرالدین 🐴 ملانصرالدین الاغش را به بازار الاغ فروشان برد و آنرا 30 اشلون فروخت... خریدار بر بالای سکویی رفت و تا توانست از سجایا و مزای...

📘#حکایت_ملانصرالدین🐴 ملانصرالدین الاغش را به بازار الاغ فروشان برد و آنرا ۳۰ اشلون فروخت...


خریدار بر بالای سکویی رفت و تا توانست از سجایا و مزایای الاغ گفت و آنرا به مزایده گذاشت.


یکی گفت:


من آنرا ۴۰ اشلون میخرم .


دیگری گفت: ۵۰ اشلون باشد مال من.


از آن سو مرد دیگری گفت: ۶۰ اشلون ختم کلام ...


ملا با خودش گفت: یقینا این الاغی که فروخته ام بیشتر از اینها می ارزد که خلق الله حاضرند تا ۶۰ اشلون بابتش پول بدهند.


لذا گفت: ۹۰ اشلون مال خودم مجددا.


۹۰ اشلون یک...


۹۰ اشلون دو ...


و الاغ را دوباره با ۹۰ اشلون خرید.


فروشنده ملانصرالدین را به کناری کشید و به او گفت: تو هم خوب میفروشی و هم خوب میخری


از کجا آمده ای؟پاسخ داد: از بورس ایران😐


#طنز_بورسی

انتهای خبر

0
0