بتاسهم
1400/03/04
14:25
سه مناظره سه ساعته انتخابات ریاست جمهوری 🔹عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری: سه مناظره سه ساعته تلویزیونی برای نامزدهای ریاست جمهوری...

سه مناظره سه ساعته انتخابات ریاست جمهوری🔹عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری: سه مناظره سه ساعته تلویزیونی برای نامزدهای ریاست جمهوری اختصاص داده شده است.

انتهای خبر

0
0