همفکران
1401/10/12
22:36
#کدال #افزایش_سرمایه #غگل 📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت گلوکوزان درصد افزایش سرمایه: 64% محل تامین ا...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#غگل📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت گلوکوزاندرصد افزایش سرمایه: ۶۴٪محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0