محمود رحمانی
1399/08/25
13:10
البته این رو هم بگیم تا از انصاف خارج نشیم حقوقی های خوب هم داریم که انصافا با تمام توان حمایت میکنن از بازار اینا نونشون حلال بوده نام نمیبرم...

البته این رو هم بگیم تا از انصاف خارج نشیمحقوقی های خوب هم داریم که انصافا با تمام توان حمایت میکنن از بازار


اینا نونشون حلال بودهنام نمیبرم چون ملت میرن میخرن زیان میکنن میگن تو گفتیبرخی سهام و حقوقیاشون که واقعا حمایت همه جانبه میکنن از سهم هاشون رو هم باید گفت و قدر دانی کردبه قول معروف شیر مادرتون حلالتون

انتهای خبر

0
0