تحلیل با سید علی محسنی
1400/08/17
21:31
زمانی که ذهنیت من از "سریع ثروتمند شدن" به "آهسته ثروتمند شدن" تغییر کرد، بازده من به طرز چشمگیری بهبود یافت.

زمانی که ذهنیت من از "سریع ثروتمند شدن" به "آهسته ثروتمند شدن" تغییر کرد، بازده من به طرز چشمگیری بهبود یافت.


انتهای خبر

0
0