موج مثبت Positive Wave
1399/08/26
12:40
#وخارزم هدف کوتاه مدت 1600-1700 رو نشانه گرفته کندل بلند و قوی امروز هم برای ادامه روند صعودی عالی بود

#وخارزم هدف کوتاه مدت ۱۶۰۰-۱۷۰۰ رو نشانه گرفتهکندل بلند و قوی امروز هم برای ادامه روند صعودی عالی بود
انتهای خبر

0
0