تارگت بورس
1400/09/06
18:27
#دارایکم اگر حمایت 10900 از دست برود یک پله خرید در محدوده 10000 جذاب خواهد بود

#دارایکم اگر حمایت ۱۰۹۰۰ از دست برود یک پله خرید در محدوده ۱۰۰۰۰ جذاب خواهد بودانتهای خبر

0
0