نبسا
1399/08/28
09:44
برای بنده تعجب هست در این بازار چطور هنوز برخی افراد هستند با توجه به افت سنگین سرمایه هنوز در معدود صفوف فروش سهام قرار می گیرند فنر قیمت بعضی از ...

برای بنده تعجب هست در این بازار چطور هنوز برخی افراد هستند با توجه به افت سنگین سرمایه هنوز در معدود صفوف فروش سهام قرار می گیرند فنر قیمت بعضی از این سهام صف فروش دیگه به شدت جمع شده


بنده همچنان تلاشم برای این دسته از دوستان هست ،قدری تامل بیشتر شاید نتیجه بهتری در بر داشته باشدانتهای خبر

0
0