پارسیس تحلیل
1400/12/29
12:15
#پاسا 🟢 شرکت ایران یاسا 🔹 سرمایه : 90میلیارد تومان 🔹سود فصلی هر سهم1400 : بهار (502 ریال) - تابستان (504ریال)- پاییز (345 ریال). 🔹سود فصلی هر ...

#پاسا🟢 شرکت ایران یاسا🔹 سرمایه : ۹۰میلیارد تومان🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۰ : بهار (۵۰۲ ریال) - تابستان (۵۰۴ریال)- پاییز (۳۴۵ ریال).


🔹سود فصلی هر سهم۱۳۹۹ : بهار (۲۶۳ ریال) - تابستان (۹۷۹ ریال ) - پاییز (۷۹۷ ریال ) - زمستان (۳۸۹ ریال ).
❇️افزایش سرمایه شرکت از ابتدای ۱۳۹۹: ۰ میلیارد تومان (۰ درصد)📉اندیکاتورRSIا => ۵۲


📉 اندیکاتورMFIا => ۶۳


📉میانگین قیمت۵۰ روزه=> ۱۱۱۸۴ ریال


📉حجم روز به متوسط ماهانه=> ۰.۸ برابر
✔️بازدهی از ابتدای ۹۹: مثبت ۱۸ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰ : منفی ۵۳ ٪


✔️بازدهی از سقف تاریخی ۱۳۹۹ :منفی ۷۱ ٪


✔️بازدهی از کف ۱۴۰۰: منفی ۴۵ ٪


✔️بازدهی از سقف تابستان ۱۴۰۰: منفی ۵۹ ٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0