موج مثبت Positive Wave
1400/03/03
07:31
#وخارزم اندیکاتور stoch بعد از ۵ سال رسیده به اشباع کامل❗️ خستگی روند نزولی بر خلاف واقعیت های اقتصادی

#وخارزماندیکاتور stoch بعد از ۵ سال رسیده به اشباع کامل❗️خستگی روند نزولی بر خلاف واقعیت های اقتصادیانتهای خبر

0
0