بورس۲۴
1400/10/15
12:43
شفاف سازی فولاد مبارکه در خصوص هزینه های انرژی مصرفی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در خصوص جزئیات هزینه های انرژی شفاف سازی نمود. فولاد تا پایان سال جاری ۳۶۹۱ هزار کیلو نرمال مترمکعب گاز با نرخ ۱۲.۰۰۰.۸۹۶ ریال، ۱۸۹۵ هزارمگاوات ساعت برق تولیدی با نرخ ۴۰۱۴۸۸۶ ریال، ۷۰۴۰ هزار مگاوات ساعت برق خریداری با نرخ ۴۸۸۲.۸۴۵ ریال و ۱۸۴۴۲ هزار آب با نرخ ۶۶.۵۸۸ ریال مصرف خواهد نمود.

انتهای خبر

0
0